Regulamin

Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez PORTPOL, reprezentowanym przez Piotra Kawalca z siedzibą w Kamionki przy ul. Jaśminowej 18, 62-023 Gądki, numer NIP: 7891455911, REGON: 634080293.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.portugalka.pl

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a PORTPOL, zwanym dalej Sprzedającym.

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.portugalka.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

 5. Kontakt telefoniczny oraz kontakt za pomocą poczty elektronicznej biuro@portugalka.pl ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.

Przyjęcie i realizacje zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia towaru rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto.

 4. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

 7. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania należności za towar od Kupującego. Czas wysyłki i transportu wydłużony zostać może zależnie od dni uznanych ustawowo za wolne od pracy oraz weekendów. Czas transportu wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia na towar, którego nie ma na stanie magazynowym wynosi od 15-30 dni roboczych (produkcja pod zamówienie).
 9. Płatności dokonać można w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poprzez:

  • Przelew bankowy lub pocztowy na konto sklepu: 27 1090 1421 0000 0000 4200 4992

  • Za pomocą płatności elektronicznych: Dotpay.pl

 1. Wybór sposobu transportu oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.

Gwarancja i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

 2. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. Kupujący w terminie do 10 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.

 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).

 5. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

 6. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).

 7. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności.

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

 2. W związku z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych, jaki zaczyna obowiązywać od 25 maja 2018 roku tzn., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej przesyłamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, celach i zasadach.

  Kto jest administratorem Państwa danych?

  Administratorem Państwa danych jest PORTPOL Piotr Kawalec z siedzibą: ul. Jaśminowa 18,     62-023 Kamionki.

  Skąd mamy Państwa dane?

  Państwa dane osobowe pozyskano podczas dobrowolnego składania zapytań i zamówień na naszą skrzynkę mailową biuro@portugalka.pl oraz w wyniku dotychczasowych relacji biznesowych.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

  Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji umów i zamówień – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz marketingu produkt ów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia  o ochronie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.

  Kto będzie odbiorcami Państwa danych osobowych oraz jak będą przechowywane?

  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe przechowywane będą według ustalonych praw w politycy bezpieczeństwa naszej firmy, zgodnie z unijnymi rozporządzeniami.

  Jakie macie Państwo prawa wobec nas?

  Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania , posiadacie również  prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych  do organu nadzorczego.

  Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa , w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.  Przez okres działań statystycznych i organizacyjnych, Tak długo, aż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu do takiego przetwarzania.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygania na drodze mediacji.

 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 15.04.2014r. i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres biuro@portugalka.pl, lub na adres naszej firmy.